Câu 1:

Thể dục trí não với bốn bài toán điền số

Thể dục trí não với bốn bài toán điền số - 4

Thể dục trí não với bốn bài toán điền số - 6

Đáp án câu 1

Số cần điền là 5.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới cộng số ở trên bằng 17. Ta có:

5 x 2 + 7 = 17.

3 x 4 + 5 = 17.

3 x 5 + 2 = 17.

Đáp án câu 2

Số cần điền là 19.

Ở mỗi hàng, số ở giữa bằng hai lần số bên trái, số bên phải bằng số ở giữa cộng 3. Như ở hàng thứ ba, 16 gấp đôi 8, số ở cuối 19 = 16 + 3.

Đáp án câu 2

Đáp án câu 3

Số cần điền là 32.

Ở mỗi hàng, bình phương của số bên trái dấu bằng nhân 2 sẽ được số bên phải dấu bằng. Ta có:

(1^2) x 2 = 2.

(2^2) x 2 = 8.

(3^2) x 2 = 18.

(4^2) x 2 = 32.

Đáp án câu 3

Đáp án câu 4

Số cần điền là 14.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới bằng tổng ba số ở trên. Ta có:

6 x 9 = 14 + 19 + 21 = 54.

4 x 9 = 10 + 12 + 14 = 36.

Đáp án câu 4

Theo Logic Channel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *